+31 (0)40 240 58 50
mail@lapento.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarde
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door Lapento Holding B.V./ Lapento B.V. (al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde) met een wederpartij waarbij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. diensten levert c.q. zal leveren aan deze wederpartij. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 
2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de wederpartij naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. dan ook niet aanvaard, tenzij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst. 
3. Een wederpartij die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. heeft gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van eventueel daarna met Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. aangegane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd. 
4. Lapento Holding B.V / Lapento B.V. is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de wederpartij. Slechts indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zouden worden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende wijziging(en) zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing blijven. 
5. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden. 
6. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. In dat geval zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen door of namens Lapento Holding B.V. / Lapento B.V., met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens. 
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. 
3. De opdrachtbevestiging van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen drie dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. 
4. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen – schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de wederpartij – pas door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. doorgevoerd indien zij schriftelijk door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. zijn bevestigd. 
5. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is gerechtigd meerwerkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de wederpartij dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. strikt noodzakelijk was, aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking. 
6. Ingeval de wederpartij eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers wenst te verstrekken, dient hij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. hiervan in kennis te stellen, zulks onder vermelding van de namen van de andere potentiële opdrachtnemers. 
7. Indien Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. op verzoek van de wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan behelst een dergelijke begroting te allen tijde slechts een indicatie. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. kan nimmer gehouden worden aan de inhoud van enige aanbieding en/of offerte afkomstig van derden. 

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst  
1. De wederpartij geeft Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deeluitvoering de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden. 
2. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. overeenkomsten aan te gaan met wederpartijen. 
3. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. tot stand gebracht, binden Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. pas nadat de overeenkomsten door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. schriftelijk zijn bevestigd, dan wel nadat Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. tot uitvoering is overgegaan. 
4. De wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens die Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V.. Indien Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. zulks aan de wederpartij berichten. De wederpartij kan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. daarvoor niet aansprakelijk stellen en Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is nergens toe verplicht.
5. De wederpartij is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de wederpartij dit nalaat, kan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. Na het voltooien van de opdracht heeft Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. geen bewaarplicht met betrekking tot de door haar gebruikte materialen en gegevens. 
6. Indien niet anders is overeengekomen worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het overeengekomen eindproduct, door of namens de wederpartij verstrekt. Op verzoek van de wederpartij kan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V., voor rekening en risico van de wederpartij, als gemachtigde hierbij optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 
7. Indien bij de uitvoering van de opdracht Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de wederpartij, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derden met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de wederpartij. 
8. Alvorens tot uitvoering van de opdracht wordt overgegaan, wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld om de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. dient de wederpartij zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Na verkregen goedkeuring van de wederpartij kan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. niet meer aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van enig (achteraf gebleken) gebrek aan het ontwerp. In dat geval mag en zal Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. ervan uitgaan dat uitvoering conform het ontwerp dient plaats te vinden. 9.Het verrichten van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de wederpartij voldoen aan de wettelijke normen behoort nimmer tot de opdracht van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V., tenzij anders overeengekomen. 
10. Wanneer de werkzaamheden van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 4. Levering 
1. Door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. aangegeven levertermijnen en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn te allen tijde geheel 
vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Zij gaan bovendien pas in nadat Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. de opdracht heeft bevestigd.
2. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen. 
3. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. 
4. Uitstel van een levertermijn op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V., onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de wederpartij blijven. In dat geval is de door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. aan de wederpartij te verstrekken kostenopgave bindend voor de wederpartij.

Artikel 5. Overmacht
1. Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. 
2. Mocht de overmachtsituatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. geen schadevergoeding jegens de wederpartij verschuldigd is.

Artikel 6. Klachten 
Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst dient de wederpartij uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan bij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. in te dienen, bij gebreke waarvan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. niet meer gehouden is de klacht in behandeling te nemen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. totdat de wederpartij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V.. De in het kader van de opdracht door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, teksten, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven te allen tijde eigendom van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld. 

Artikel 8. Industriële en intellectuele eigendom
1. Alle mogelijke rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde werken (in de meest ruime zin des woords) worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V., ongeacht het aandeel van de wederpartij of van door hem ingeschakelde derden (waaronder begrepen eigen personeel van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V.) in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. voorbehouden.
2. Voor zover een recht van industriële- of intellectuele eigendom slechts verkregen kan worden door een depot of registratie is uitsluitend Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. daartoe bevoegd. 
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen. 
4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de wederpartij niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 9. Gebruik
1. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Lapento Holding B.V. / Lapento B.V., zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 250,- exclusief btw.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. wijzingen in het voorlopig of definitief ontwerp aan te brengen. 
3. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. heeft te allen tijde de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 10. Geheimhouding 
De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. gesloten overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. 

Artikel 11. Privacy
1. Door de wederpartij aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. ter beschikking gestelde gegevens zal Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. vrijelijk bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. verplicht zich ertoe alle door de wederpartij verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal zij niet dan na voorafgaand overleg met de wederpartij aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.

Artikel 12. Prijzen 
1. Alle door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en gelden exclusief omzetbelasting, tenzij door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. anders is aangegeven en/of overeengekomen. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is gerechtigd elke wijziging van het Btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is gerechtigd haar uurtarieven, en/of honoraria door indexering aan te passen doch ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. 
2. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de wederpartij.
3. Naast het overeengekomen honorarium komen ook bureaukosten, reis- en verblijfkosten en kosten van derden, die Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Onder bureaukosten kunnen onder andere worden verstaan telefoon-, fax-, telex-, porto-, fotokopie- en knipselkosten. Voor kosten van derden is Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. gerechtigd een redelijke opslag te berekenen om rente en risicolasten te dekken, mits de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst in kennis is gesteld van het te berekenen opslagpercentage. 
4. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Ingeval een aangekondigde prijsverhoging mede van toepassing is op een lopende overeenkomst heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om de betreffende overeenkomst schriftelijk op te zeggen, mits de prijsverhoging de aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 10% overstijgt. 
5. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren materialen of producten, wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties en alle soortgelijke toeleveringen door de wederpartij die Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten vormen grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. 

Artikel 13. Zekerheidsstelling
1. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan. 
2. Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Betaling
1. Indien Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling van het betreffend factuurbedrag uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum via overboeking op de bankrekening van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. te geschieden, tenzij de factuur een afwijkende betalingstermijn vermeldt. Alle kosten van betalingsverkeer die aan de door de wederpartij te verrichten betaling verbonden zijn komen voor rekening van de wederpartij 
2. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. heeft het recht haar honorarium maandelijks dan wel periodiek in rekening te brengen. 
3. Betaling door de wederpartij geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. vereist is. In dat geval is de wederpartij aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. De in rekening gebrachte rente bedraagt maximaal de wettelijke handelsrente. 
5. Door de wederpartij verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
6. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de wederpartij. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de wederpartij, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting. 
7. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is gerechtigd leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de wederpartij zorg zal hebben gedragen voor de aflossing van al hetgeen hij aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. verschuldigd is. 
8. De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle vorderingen van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden 
(waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. vereist is.

Artikel 15. Annulering 
Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de wederpartij is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. om volledige schadevergoeding van de wederpartij te verlangen. 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding  
Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval: 
a. de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. gesloten overeenkomst(en) nakomt; 
b. er gerede twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. gesloten overeenkomst(en) te voldoen; 
c. van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.
Indien de overeenkomst door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij, dient de wederpartij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden aan Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. te voldoen. Gedragingen van de wederpartij op grond waarvan van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.  

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. of degenen die door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. geleverde zaken bij de wederpartij of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords. 
2. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de wederpartij ter hand is gesteld. 
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie, gegevens en/of materialen. 
c. fouten van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden. 
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. 
e. fouten in het ontwerp of de tekst en/of gegevens, indien de wederpartij zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
3. Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is verzekerd. 
4. De vergoeding waartoe Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. verrichte werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de wederpartij zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de wederpartij verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand.
5. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V.  is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de wederpartij op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Lapento Holding B.V. / Lapento B.V.. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. zelf bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten. 
6. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de wederpartij, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde. 
7. De wederpartij vrijwaart Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. of de door Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het overeengekomen eindproduct. Voorts vrijwaart de wederpartij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Tevens vrijwaart de wederpartij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake de juistheid en feitelijke inhoud van de in de opdracht van de wederpartij vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan haar zijn voorgelegd. 

Artikel 18. Rechtsverwerking
1. De wederpartij dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de wederpartij is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij jegens Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement te ’s-Hertogenbosch. 
2. Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. blijft steeds bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Slotbepaling 
Het is de wederpartij niet toegestaan enig recht uit een met Lapento Holding B.V. / Lapento B.V. gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.